Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityka Cookies TelePolska Sp. z o.o.
TAK, WYRAŻAM ZGODĘ
Ostatnia aktualizacja strony: 21.07.2024r.

Słownik

Abonent:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z TelePolska w formie pisemnej.

Billing:
Podstawowy lub szczegółowy wykaz Usług zrealizowanych przez Operatora na rzecz Abonenta w danym okresie rozliczeniowym.

Billing on-line:
To szczegółowy wykaz połączeń dostępny na stronie billing.telepolska.pl

Biuro Obsługi Klienta (BOK):
Dział w wewnętrznej strukturze organizacyjnej TelePolska odpowiedzialny za kontakt z abonentami w sprawach związanych z Usługami.

Cennik Usług:
Standardowy wykaz cen za Usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Abonenta przez TelePolska.

Cennik promocyjny:
Wykaz cen za Usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Abonenta, w przypadku zawarcia z Abonentem Umowy na czas nieokreślonyw ramach promocji lub oferty specjalnej.

CIR (Committed Information Rate):
Przepustowość gwarantowana na łączu transmisji danych.

CLIP (Calling Line Identification Presentation):
Usługa umożliwiająca identyfikację numeru telefonu osoby do nas dzwoniącej.

CLIR (Calling Line Identification Restriction):
Usługa umożliwiająca wprowadzenie blokady prezentacji własnego numeru.

Dzierżawa łączy:
Usługa telekomunikacyjna, która polega na zapewnieniu możliwości transmisji sygnałów analogowych lub cyfrowych pomiędzy określonymi punktami sieci telekomunikacyjnej.

EIR (Excess Information Rate):
Dodatkowa maksymalna przepustowość na łączu danych uzyskiwana chwilowo, ponad przepływność gwarantowaną.

Faktura:
Dokument księgowy, na podstawie, którego Abonent uiszcza opłaty za usługi Operatora.

ITU (International Telecommunication Union):
Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, to organizacja zajmująca się standaryzacją oraz regulowaniem rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego.

Konsument:
Osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub korzystająca z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.

NOC (Network Operation Center):
Centrum Zarządzania i Utrzymania Sieci, które monitoruje cały ruch sieciowy w TelePolska.

Numer klienta:
Indywidualny numer przyznawany Abonentowi służący do identyfikacji  Abonenta w ramach kontaktu z Operatorem we wszelkich sprawach związanych z Umową.

Okres rozliczeniowy:
Okres 1 miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług przez Operatora na rzecz Abonenta, za który wystawiona jest stosowna Faktura.

Opłata minimalna:
To najmniejsza kwota rachunku wystawiana Klientowi za pełny okres rozliczeniowy, jeśli całkowita wartość połączeń, zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, jest mniejsza od opłaty minimalnej, ustalonej dla danego planu taryfowego.

Operator:
TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa.

Opłata wyrównawcza:
Kwota nieprzekraczająca wartości ulgi przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy, pomniejszona o proporcjonalną jej wartośćza okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, która może zostać pobrana przerz Operatora od Abonenta w przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora w winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

PABX (Private Automated Branch Exchange):
prywatna centrala telefoniczna, czyli urządzenie telekomunikacyjne zainstalowane w firmie, służące do podłączania wielu linii telefonicznych wewnętrznych do linii telefonicznych miejskich. Może obsługiwać jedną firmę bądź grupę firm.

PSTN (Public Switched Telephone Network):
Publiczna komutowana sieć telefoniczna.

Umowa:
Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta na piśmie pomiędzy Operatorem a Abonentem na czas określony lub czas nieokreślony, według ustaleń zawartych w Umowie.

Usługa WLR:
Usługa abonamentu telefonicznego, świadczona Abonentom Operatora, przyłączonym lub jeszcze nieprzyłączonym do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszej ofercie, podaj swój adres e-mail

Billing on-line

Przeglądaj bieżący billing rozmów i kontroluj swoje wydatki

Przejdź do strony logowania

Przejdź do strony logowania

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 (22) 397 33 33
bok@telepolska.pl

Infolinia

tel. 801 911 000