Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityka Cookies TelePolska Sp. z o.o.
TAK, WYRAŻAM ZGODĘ
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2024r.

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie umów
05.11.2015

W związku z postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes UOKIK) związanym ze stosowaniem przez TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej TelePolska lub Operatorem) postanowień wzorców umownych dotyczących automatycznego przedłużenia umów zawartych na czas oznaczony o kolejny czas oznaczony (sygnatura: DDK-405-38/15/MN), TelePolska Sp. z o.o. postanowiła dokonać zmian w wiążących Państwa umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej Umowy) oraz Cennikach Promocyjnych.

Zmiany dotyczą jedynie Umów zawartych w okresie od 13 maja 2013 r. do 24 grudnia 2014 r.

TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Umów dotychczasowego § 1 ust. 13 w brzmieniu:

„W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta lub przedłużona, Operatorowi, zgodnie z art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego, przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot przyznanej ulgi (zwane dalej „Opłatą Wyrównawczą”), w wysokości nieprzekraczającej wartości ulg przyznanych Abonentowi w związku z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Cenniku Promocyjnym wskazanym w ust. 6, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Opłata Wyrównawcza nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. Wysokość przyznanej przez Operatora Abonentowi ulgi jest określona w Cenniku Promocyjnym wskazanym w ust. 6”.

W zamian za to TelePolska proponuje wprowadzić do obowiązujących Państwa Umów § 1 ust. 13 w brzmieniu:

„W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej na czas określony przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Operatorowi, zgodnie z art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego, przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot przyznanej ulgi (zwane dalej „Opłatą Wyrównawczą”), w wysokości nieprzekraczającej wartości ulg przyznanych Abonentowi w związku z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Cenniku Promocyjnym wskazanym w ust. 6, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Opłata Wyrównawcza nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. Wysokość przyznanej przez Operatora Abonentowi ulgi jest określona w Cenniku Promocyjnym wskazanym w ust. 6”.

TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Umów dotychczasowego § 2 ust. 1 w brzmieniu:

„Umowa zawarta na czas określony 24 miesięcy ulega przedłużeniu na kolejny czas określony 24 miesięcy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli pisemnie w terminie 30 dni przed terminem rozwiązania Umowy”.

W zamian za to TelePolska proponuje wprowadzić do obowiązujących Państwa Umów § 2 ust. 1 w brzmieniu:

„Umowa zawarta na czas określony 24 miesięcy ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli pisemnie, w okresie od zawarcia Umowy do 30 dni przed terminem rozwiązania Umowy.”

TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Umów dotychczasowego § 2 ust. 3 w brzmieniu:

„O ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli na piśmie przed upływem czasu, na jaki Umowa została przedłużona, tj. 24 miesięcy, Umowa przekształca się, po upływie czasu na jaki została przedłużona, w Umowę na czas nieokreślony. W przypadku oraz z dniem przekształcenia, Umowy zawartej na czas określony w Umowę na czas nieokreślony, Abonenta będzie obowiązywał Cennik Podstawowy”.

TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Umów dotychczasowego § 2 ust. 4 w brzmieniu:

„Umowa zawarta na czas określony może ulec przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent złoży stosowne oświadczenie woli na piśmie w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy Abonenckiej. Z chwilą przekształcenia Umowy na czas nieokreślony Abonenta będzie obowiązywał Cennik Podstawowy”.


TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Cenników Promocyjnych dotychczasowego § 1 w brzmieniu:

„1. Z Cennika Promocyjnego może skorzystać każdy Abonent, który spełni łącznie poniższe warunki:
 a) zawrze Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesiące lub którego Umowa zawarta na czas określony 24 miesięcy ulegnie przedłużeniu na kolejny czas określony 24 miesięcy.
b) jest Konsumentem w rozumieniu § 1 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TelePolska Sp. z o.o. z dnia 13 maja 2013 r. (zwanego dalej „Regulaminem”).”

W zamian za to TelePolska proponuje wprowadzić do obowiązujących Państwa Cenników Promocyjnych § 1 w brzmieniu:

„Z Cennika Promocyjnego może skorzystać każdy Abonent, który spełni łącznie poniższe warunki:
a) zawrze Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesiące lub którego Umowa zawarta na czas określony 24 miesięcy ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony.
b) jest Konsumentem w rozumieniu § 1 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TelePolska Sp. z o.o. z dnia 13 maja 2013 r. (zwanego dalej „Regulaminem”).”

TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Cenników Promocyjnych dotychczasowego § 2 ust. 1 w brzmieniu:

„Cennik Promocyjny obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na czas określony 24 miesięcy lub przedłużonej o kolejny czas określony 24 miesięcy”.

W zamian za to TelePolska proponuje wprowadzić do obowiązujących Państwa Cenników Promocyjnych § 2 ust. 1 w brzmieniu:

„Cennik Promocyjny obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na czas określony 24 miesięcy lub przedłużonej na czas nieokreślony”.

TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Cenników Promocyjnych dotychczasowego postanowienia brzmieniu:

„Operator udziela Abonentowi, którego Umowa zawarta na czas określony 24 miesięcy ulegnie przedłużeniu na kolejny czas określony 24 miesięcy łącznej ulgi w rozumieniu art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego: a) w przypadku linii analogowych: ………zł [różne kwoty w zależności od wybranego Cennika Promocyjnego – przypisek autora] zł za każdą linię przez cały okres o jaki została przedłużona Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
b) w przypadku linii ISDN 2B+D: …….. zł [różne kwoty w zależności od wybranego Cennika Promocyjnego – przypisek autora] za każdą linię przez cały okres o jaki została przedłużona Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych”.

Postanowienie powyższe jest zawarte jest w § 3 ust. 5 Cenników Promocyjnych: Rodzinny 100 13/4641, Rodzinny 150 13/4642, Rodzinny 200 13/4643, Rodzinny 300 13/4644, Rodzinny 1000 13/4645, Twój Rodzinny 100  13/4851, Twój Rodzinny 150 13/4852, Twój Rodzinny 200 13/4853, Twój Rodzinny 300 13/4855, Twój Rodzinny 1000 13/4856 albo § 3 ust. 8 Cenników Promocyjnych: Przyjazny 100 13/4722, Twój Przyjazny 100 13/4857.

TelePolska proponuje wykreślenie z obowiązujących Państwa Cenników Promocyjnych dotychczasowego § 4 ust 2 w brzmieniu:

 

„Niniejszy Cennik Promocyjny jest dokumentem szczególnym w stosunku do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TelePolska Sp. z o.o. z dnia 13 maja 2013 r. oraz Cennika Podstawowego i obowiązuje tylko w czasie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na czas określony 24 miesięcy lub przedłużonej o kolejny czas określony 24 miesięcy”.

W zamian za to TelePolska proponuje wprowadzić do obowiązujących Państwa Cenników Promocyjnych § 4 ust. 2 w brzmieniu:

„Niniejszy Cennik Promocyjny jest dokumentem szczególnym w stosunku do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TelePolska Sp. z o.o. z dnia 13 maja 2013 r. oraz Cennika Podstawowego i obowiązuje tylko w czasie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na czas określony 24 miesięcy lub przedłużonej na czas nieokreślony”.

TelePolska proponuje z Umów zawartych pomiędzy 19 września 2013 r. a 1 czerwca 2014 r., w których abonentów obowiązuje § 21 ust. 17, wykreślenie poniższego postanowienia:

„Umowa w zakresie usługi dodatkowej zawarta na czas określony 24 miesięcy ulega przedłużeniu na kolejny czas określony 24 miesięcy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli pisemnie w terminie 30 dni przed terminem rozwiązania Umowy w zakresie usługi dodatkowej”.

W zamian za to TelePolska proponuje wprowadzić do Umów zawartych pomiędzy 23 września 2013 r. a 1 czerwca 2014 r., w których abonentów obowiązuje § 21 ust. 17 poniższe postanowienie:

„Umowa w zakresie usługi dodatkowej zawarta na czas określony 24 miesięcy ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli pisemnie, w okresie od zawarcia Umowy do 30 dni przed terminem rozwiązania Umowy w zakresie usługi dodatkowej”.

Bez zmian pozostają pozostałe postanowienia Umów oraz Cenników Promocyjnych.

Bez zmian pozostają również postanowienia Cennika Podstawowego oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TelePolska z dnia 13 maja 2013 r.

Proponowane zmiany będą obowiązywały od 1 grudnia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku akceptacji przez Państwa proponowanych powyżej zmian w wiążącej Państwa Umowie lub w Cenniku Promocyjnym, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie nie później niż do 31 grudnia 2015 roku. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Wszelkie informacje, w tym wzory obowiązujących dokumentów oraz cenników oraz aktualna oferta TelePolska Sp. z o.o. są dostępne na stronie internetowej www.telepolska.pl, w zakładce dokumenty.

Podkreślamy, iż proponowane zmiany nie spowodują żadnej zmiany ponoszonych przez Państwa opłat.

Wprowadzone zmiany, jeżeli się na nie Państwo zgadzacie, nie wymagają podjęcia przez Państwa żadnych działań.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub mają dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta TelePolska, pod numerem telefonu +48 22 397 33 33 lub mailowo: bok@telepolska.pl. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę z TelePolska Sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku,

Zespół TelePolska Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:
pdfZawiadomieniePDF (302.38 KB)

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszej ofercie, podaj swój adres e-mail

Billing on-line

Przeglądaj bieżący billing rozmów i kontroluj swoje wydatki

Przejdź do strony logowania

Przejdź do strony logowania

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 (22) 397 33 33
bok@telepolska.pl

Infolinia

tel. 801 911 000